ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. 1. Herroepingstermijn : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 1. 2. Consument : de natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden handelt en een overeenkomst op afstand aangaat met de onderneming;
 1. 3. Dag : kalenderdag;
 1. 4. Duurzame gegevensdrager : elk middel dat de consument of onderneming in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 1. 5. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van de overeenkomst op afstand;
 1. 6. Onderneming : SUPRB bvba, handelend onder de benaming APS, glass & bar supply, zoals onder artikel 2 nader geïdentificeerd, die goederen op afstand aan consumenten aanbiedt of elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitdrukkelijk gemachtigd is in naam en/of voor rekening van SUPRB bvba, handelend onder de benaming APS, glass & bar supply goederen op afstand aan consumenten aan te bieden;
 1. 7. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 1. 8. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en onderneming gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 Identiteit van de onderneming

Maatschappelijke naam: SUPRB bvba, handelend onder de benaming SUPERBAR

Maatschappelijke zetel: Rijselstraat 236 te 8200 Brugge

Ondernemingsnummer en BTW-identificatienummer: BE0544.737.449

Telefoonnummer: +32 (0)50 96 00 95

E-mailadres: info@suprb.be

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de onderneming en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en consumen
 1. 2. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de andere contractsp
 1. 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de onderneming zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 1. 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrage Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 1. 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke goed- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing, m.a.w. huidige overeenkomst heeft voorrang. Ingeval van twijfel over de betekenis van een beding, prevaleert de voor de consument gunstigste interpretatie.

Artikel 4 Het aanbod

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de identiteit van de onderneming en haar geografisch adres;
 • de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
 • de prijs inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald;
 • de eventuele leveringskosten;
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
 • het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht;
 • de wijze van eventuele terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten;
 • de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, wanneer die op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;
 • de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
 • de minimumduur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen.
 • de eventuele talen waarin het contract, naast het Nederlands, kan worden gesloten;
 • de verschillende technische stappen om tot de sluiting van het contract te komen;

Artikel 5 De overeenkomst

 1. 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 1. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de onderneming zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 1. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de onderneming passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de onderneming daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 1. 4. De onderneming kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de onderneming op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 1. 5. De onderneming zal de consument, na het plaatsen van de bestelling, een ontvangstbericht toesturen – schriftelijk of op een andere duurzame drager die de consument ter beschikking staat en voor hem toegankelijk is – dat een samenvatting van de order en de volgende informatie bevat:

a) de identiteit van de onderneming en haar geografisch adres;

b) de prijs inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald;

c) de eventuele leveringskosten;

d) de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

e) de geldigheidsduur van het contract, in geval van duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen;

f) de minimumduur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen;

g) het geografisch adres van de vestiging van de onderneming waar de consument met zijn klachten terecht kan;

h) de inlichtingen betreffende de bestaande diensten na verkoop en commerciële waarborgen;

i) de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur van meer dan één jaar heeft;

j) het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht;

k) de voorwaarden en de wijze van uitoefening van het eventuele herroepingsrecht, evenals het volgende beding, in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste bladzijde: ” De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkom “;

l) bij ontstentenis van het eventuele herroepingsrecht, het volgende beding, in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste bladzijde: ” De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. ”

Artikel 6 Herroepingsrecht en de voorwaarden en wijze van uitoefening

 1. 1. Bij de aankoop van goederen heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen gedurende 14 kalenderdagen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motie Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na de levering van het goed aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de onderneming bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 1. 2. Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden.
 1. 3. De uitoefening van het herroepingsrecht door de consument is slechts mogelijk op de volgende wijze en onder de volgende strikte voorwaarden. De consument kan zijn bestelling uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen, vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, terugsturen aan de onderneming. Om een bestelling terug te sturen, kan er een retourformulier opgevraagd worden via info@suprb.be. Teruggestuurde artikelen worden enkel geaccepteerd wanneer het goed met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de onderneming worden teruggestuurd per aangetekend zending of tegen ontvangstbewijs. Het ontvangstbewijs geldt als bewijs van datum. De labels met barcode die zich op de verpakking bevinden moeten eveneens aanwezig en intact zijn. Uitsluitend netjes opgevouwen kledij, ongedragen en niet gebruikte artikelen worden geaccepteerd. Gevlekte, beschadigde, gewassen of ernstig gekreukte artikelen worden niet aanvaard.
 1. 4. Bij terugzending van goederen draagt de consument de verantwoordelijkheid voor beschadiging of verlie
 1. 5. Bestellen en leveren van goederen is enkel mogelijk in België.
 1. 6. Een modelformulier voor de herroeping van uw producten kan u hier terugvinden: http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_VI_en_XIV_WER_formulier_voor_herroeping_tcm325-275274.pdf

Artikel 7 Kosten in geval van herroeping

 1. 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de rechtstreekse kosten van terugzending gratis winkel van de onderneming. Alle andere kosten van verzending zijn voor rekening van de klant; De consument zal wel aanspraak maken op terugbetaling van de prijs van het gekochte goed.
 1. 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de onderneming dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch ten laatste binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht

 1. 1. De onderneming kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid
 2. 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de onderneming de consument verwittigd heeft van de ontstentenis van een herroepingsrecht.
 3. 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;

Artikel 9 De prijs

 1. 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in B.T. tarieven.
 1. 2. In afwijking van het vorige lid kan de onderneming goederen of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de onderneming geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 1. 3. De in het aanbod van goederen of diensten genoemde prijzen zijn inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald.
 1. 4. de consument kan wel gevraagd worden de verzendkosten te laste te nemen. In voorkomend geval zal het bedrag vooraf aan de consument worden meegedeeld. In geval van uitvoering van het herroepingsrecht, kan deze kost niet teruggevraagd worden.

Artikel 10 Conformiteit en Garantie

 1. 1. De onderneming staat er voor in dat de goederen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de onderneming er tevens voor in dat het goed geschikt is voor ander dan normaal gebru
 1. 2. De consument is ervan op de hoogte dat de kleur op een digitale afbeelding, in beperkte mate kan afwijken van de werkelijkheid. De consument zal de conformiteit dan ook controleren tijdens de periode van herroeping. Buiten deze mogelijkheid kunnen afwijkingen met de digitale afbeelding, nooit reden zijn voor ontbinding, beëindiging of schadevergoeding. De onderneming is niet verplicht teruggezonden goederen aan te nemen, noch om de betaalde aankoopprijs terug te betalen;
 1. 3. Een door de onderneming, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de onderneming kan doen gelden.

Artikel 11 Levering en uitvoering

 1. 1. De onderneming zal de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.
 1. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de onderneming kenbaar heeft gemaa
 1. 3. De onderneming zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, te rekenen van de dag volgend op die waarop de consument zijn bestelling aan de onderneming heeft toegezonden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de onderneming de overeenkomst niet tijdig uitvoert, verzoekt de consument haar de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend Indien niet wordt geleverd binnen deze aanvullende termijn, heeft de consument het recht om de overeenkomst te beëindigen. Geen enkele vergoeding en geen onkosten kunnen van de consument worden geëist uit hoofde van deze ontbinding.
 1. 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de onderneming het bedrag dat de consument betaald heeft uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
 1. 5. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 Betaling

 1. 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen onmiddellijk en integraal te worden voldaan op het ogenblik van het sluiten van de overeenkom
 1. 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de onderneming te melden.
 1. 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de onderneming behoudens wettelijke beperkingen, het recht om interesten aan 10 % per jaar en een schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van 30 EUR) te vorderen.

Artikel 13 Klachtenregeling

 1. 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een termijn van 30 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de onderneming, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of kon constateren mits aandachtig nazicht van de ontvangen goederen. De klacht moet overgemaakt worden per aangetekende zending of tegen ontvangstbew de datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs van tijdig klacht.
 1. 2. Bij de onderneming ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de onderneming binnen een redelijke termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en eventueel en indien mogelijk een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 1. 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 Geschillen

 1. 1. Op alle overeenkomsten tussen de onderneming en de consument is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
 1. 2. Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen de onderneming en de consument vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Kortrijk of Brugge, beiden gelegen te België. De onderneming zal echter tevens elke andere rechtbank bevoegd volgens de wet kunnen vatten, dus ook de rechtbank van de plaats van de consumen

Artikel 15 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn bekendgemaakt.